نام و نام خانوادگی

دانشگاه

ابلاغ

دکتر امیر جلالی

کرمانشاه

 

دکتر فرزانه اثنی عشری

همدان

دکتر محمدرضا عبدالملکی

کردستان

دکتر عنایت انوری

ایلام

دکتر عنایت انوری ایلامدکتر عنایت انوری ایلام

دکتر آرزو بزرگ امید

اسدآباد