اعضاءکارگروه :

استقرار و فعال سازی دبیرخانه منطقه آمایشی

نام و

نام خانوادگی

سمت

دانشگاه علوم پزشکی

E.Mail

     

دکترحبیب الله خزایی

دبیر دبیر خانه کلان منطقه 3آمایشی

کرمانشاه

hakhazaie@gmail.com 

دکتر داریوش امرائی

کارشناس مسئول دبیرخانه کلان منطقه 3آمایشی

کرمانشاه

darushamraee@yahoo.com

فروزان بابایی

کارشناس دبیرخانه کلان منطقه 3آمایشی

کرمانشاه

forozanbabai@yahoo.com

آزاده رضایی مهر

کارشناس IT

کرمانشاه

Azadeh_rezai@yahoo.com

دکتر یداله زارع زاده

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

کردستان

zaremspt@yahoo.com

فرزانه غریبی

کارشناس EDC

کردستان

gharibifarzaneh@muk.ac.ir

دکتر محمد تقی صمدی

قائم مقام معاون آموزشی دانشگاه

همدان

samadi@umsha.ac.ir

سارا سلیمانی

کارشناس آموزش مداوم

همدان

serasoleymani@yahoo.com

دکتر جهانگیر عبدی

مدیر آموزش

ایلام

Abdi-j@medilam.ac.ir

لیلا  شجاع

ایلام

Shooja.leila@gmail.com       

هماهنگ کننده کارگروه : دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ابلاغ های کارگروه

فرید نجفی دکترفرید نجفی
دکترداریوش امرایی دکترداریوش امرایی
فروزان بابایی فروزان بابایی

 دبیرخانه منطقه آمایشی

محمد تقی صمدی