اعضاءکارگروه :

تلاش جهت ایجاد گفتمان تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

نام و

نام خانوادگی

سمت

دانشگاه علوم پزشکی

E.Mail

دکتر فرید نجفی

معاون آموزشی و دبیر دبیرخانه

کرمانشاه

Farid_n32@yahoo.com

دکتر یداله زارع زاده

مدیر مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی

کردستان

zaremspt@yahoo.com

دکتر منوچهر کرمی

مدیر اطلاع رسانی پزشکی و  هماهنگ کننده کارگروه با دبیرخانه

همدان

Man.karami@yahoo.com

دکتر علی عمارلوئی

رئیس دانشکده  بهداشت

ایلام

amarloei@yahoo.com

 

ابلاغ کارگروه ها

دکتر فرید نجفیدکتر فرید نجفی

دکتر یدالله زارع زادهدکتر یدالله زارع زاده

دکتر منوچهر کرمیدکتر منوچهر کرمی

jalase neshastjalase neshast