دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

   معرفی ریاست دانشگاه

 ریاست دانشگاه: آقای دکتر حسین کریم


دکتر کریم

    آدرس پست الکترونیک      :  riasat@kums.ac.i


 معرفی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دکتر نجفی

نام: آقای دکترفرید نجفی

مرتبه علمی: پروفسور

رشته تخصصی: اپیدمیولوژی

آدرس الکترونیکی:      farid_n32@yahoo.co


دانلود cv  دکتر نجفیدانلود cv دکتر نجفی