دانشگاه علوم پزشکی کردستان

  معرفی ریاست دانشگاه کردستان

رییس دانشگاه

 

دکتر طیب قدیمی
 فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی
 استادیار دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 Email : Dr.ghadimi@muk.ac.ir

 

 معرفی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دکتر رضایی       

نام و نام خانوادگی :محمد جعفر رضایی 
 مدرک :دکترای تخصصی جنین شناسی 

رابط آموزشی دانشگاه  کردستان با  دبیر خانه  قطب کلان منطقه 3 آمایش

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

آقای دکتر یدالله زارع زاده
دکتر زارع زاده