بسته اعتباربخشی موسسات و بیمارستانهای آموزشی

 

     

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

ابلاغ

دکتر فرزاد جلیلیان

کرمانشاه

 

دکتر علی سروش

 

دکتر زهرا خاموردی

همدان

دکتر محمدباقر خادم عرفان

کردستان

 

دکتر بهزاد محسن پور

 

دکتر صیاد بسطامی نژاد

ایلام

 

اسدآباد

0

اعتباربخشی برنامه های آموزش مداوم

 

   اجرای نظام اعتباربخشی آموزش مراکز و برنامه های آموزش مداوم و آموزش های مهارتی  و حرفه ای در نظام سلامت

 

 

  اعتبار بخشی برنامه های آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی