نام و نام خانوادگی

دانشگاه

ابلاغ

دکتر کامبیز ورمیرا

کرمانشاه

 

دکتر شیرین مرادخانی

همدان

 

دکتر قباد مرادی

کردستان

 

دکتر افرا خسروی

ایلام

 

0

اسدآباد

0

 

اعضای کارگروه حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم

دکتر محمود امیری

دکتر شیوا روشنخواه

دکتر بیتا انوری

مهندس احمد تاجه میری

دکتر شهلا میرزایی

دکترلیلا بهبود

دکتر کامبیز ورمیرا

دکتر سوسن حیدرپور

دکتر احسان خدامرادی

دکتر امیر حسین نافذ

دکتر رضا تحویلیان