نام و نام خانوادگی

دانشگاه

ابلاغ

دکتر امیر جلالی

کرمانشاه

 

دکتر فرزانه اثنی عشری

همدان

دکتر محمدرضا عبدالملکی

کردستان

دکتر عنایت انوری

ایلام

دکتر عنایت انوری ایلامدکتر عنایت انوری ایلام

دکتر آرزو بزرگ امید

اسدآباد

 

 

اعضای کارگروه آموزش پاسخگو و عدالت محور

دکتر فرهاد سالاری

دکتر بابک ایزدی

بیژن صبور

دکتر انیس نانکلی

دکتر هوشنگ نجفی

اعظم فرجی

دکتر عاطفه خوید

دکتر هیوا حسینی

دکتر شهلا میرزایی

دکتر لیلا بهبود

دکتر میترا بنیانی