اخبار و اطلاعیه

خبرنامه الکترونیک

اخبار و اطلاعیه دانشگاه های عضو کلان منطقه 3

    
  

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

نتا

دانشگاه علوم پزشکی همدان

جشن

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

ایلام

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

اتت

دانشگاه علوم پزشکی اسدآباد

11

کلان منطقه 3

1

1

نظر سنجی

فرم نظرسنجی سایت کلان منطقه 3 آمایش


* = ضروری

 آدرس دبیرخانه:کرمانشاه،بلوارشهیدبهشتی،ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی.معاونت آموزشی

تلفکس دبیرخانه:08338363002