وزارت دبیرخانه شورای آموزشی پزشکی =ارسال دستورالعمل طراحی سئوالات آزمونهای ارتقاء و گواهینامه تخصصی سال 1395 و برنامه زمانبندی مراحل مختلف اجرایی آزمون مذکوروزارت دبیرخانه شورای آموزشی پزشکی =ارسال دستورالعمل طراحی سئوالات آزمونهای ارتقاء و گواهینامه تخصصی سال 1395 و برنامه زمانبندی مراحل مختلف اجرایی آزمون مذکور

وزارت دبیرخانه کلان منطقه یک ... = همکاری با کلان منطقه یک آمایشی در جهت توسعه دانش و مطالعات سرطانوزارت دبیرخانه کلان منطقه یک ... = همکاری با کلان منطقه یک آمایشی در جهت توسعه دانش و مطالعات سرطان

وزارت دبیرخانه کلان منطقه یک ... = تکمیل اطلاعات و همکاری جهت تدوین سند سرطان کشور2وزارت دبیرخانه کلان منطقه یک ... = تکمیل اطلاعات و همکاری جهت تدوین سند سرطان کشور2

وزارت دبیرخانه کلان منطقه یک ... = تکمیل اطلاعات و همکاری جهت تدوین سند سرطان کشوروزارت دبیرخانه کلان منطقه یک ... = تکمیل اطلاعات و همکاری جهت تدوین سند سرطان کشور
ارسال دستورالعملطراحی سوالات آزمونهای ارتقاء- گواهینامه تخصصیارسال دستورالعمل طراحی سوالات آزمونهای ارتقاء- گواهینامه تخصصی
وزارت معاونت آموزشی = در خصوص ارسال اسامی سرپرستان کلان مناطق آمایشی و مدیران هماهنگ کننده مناطق آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت 3وزارت معاونت آموزشی = در خصوص ارسال اسامی سرپرستان کلان مناطق آمایشی و مدیران هماهنگ کننده مناطق آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت 3

وزارت معاونت آموزشی = در خصوص ارسال اسامی سرپرستان کلان مناطق آمایشی و مدیران هماهنگ کننده مناطق آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامتوزارت معاونت آموزشی = در خصوص ارسال اسامی سرپرستان کلان مناطق آمایشی و مدیران هماهنگ کننده مناطق آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت

وزارت معاونت آموزشی = در خصوص ارسال اسامی سرپرستان کلان مناطق آمایشی و مدیران هماهنگ کننده مناطق آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت2وزارت معاونت آموزشی = در خصوص ارسال اسامی سرپرستان کلان مناطق آمایشی و مدیران هماهنگ کننده مناطق آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت2

 

وزارت دبیرخانه کلان منطقه یک بخش سلامت = همکاری کلان مناطق با کوریکولوم مناطق آمایشیوزارت دبیرخانه کلان منطقه یک بخش سلامت = همکاری کلان مناطق با کوریکولوم مناطق آمایشی
درخواست نظرات در خصوص پیش نویس آئین نامه... درخواست نظرات در خصوص پیش نویس آئین نامه...

 

دانشگاه علوم پزشکی ایران = اعتبار بخشی ... دانشگاه علوم پزشکی ایران = اعتبار بخشی ...

 

معاونت آموزشی وزارت = نقطه نظرات درخصوص معاونت آموزشی وزارت = نقطه نظرات درخصوص
دعوت نامه همایش معاونین آموزشی دعوت نامه همایش معاونین آموزشی

وزارت-اجرای بسته های تحول و نو آوری آموز... وزارت-اجرای بسته های تحول و نو آوری آموز...

 

وزارت-اجرای برنامه پایش بسته های تحول و ...وزارت-اجرای برنامه پایش بسته های تحول و ...