دانشگاه/دانشکده هماهنگ کننده

نام دبیر کارگروه

اعضای کارگروه در دانشگاه های کلان منطقه 3 آمایش

کرمانشاه

همدان

کردستان

ایلام

اسدآباد

دانشگاه علوم پزشکی همدان

دکتر رویا رئیسی

دکتر فرزاد جلیلیان

مهندس جمال ابراهیمی

دکتر هیمن مرادی