دانشگاه/دانشکده هماهنگ کننده

نام دبیر کارگروه

اعضای کارگروه در دانشگاه های کلان منطقه 3 آمایش

کرمانشاه

همدان

کردستان

ایلام

اسدآباد

دانشگاه علوم پزشکی همدان

دکتر امین دوستی ایرانی

دکتر امیر جلالی

دکتر عذرا الله ویسی

دکتر مرتضی شمس

دکتر هیمن مرادی