گسترش زیر ساخت های لازم برای تربیت سرمایه انسانی مورد نیاز منطقه

 

و کشور در این زمینه تلاش جهت تامین اعضای هیئت علمی


و نیرو های متخصص مرتبط برایتوسعهاین حیطه  شناسایی و جلب همکاری


سایر مراکز دانشگاه هایعلوم پزشکی  کشور ،دارای

 

تجارب ارزشمند بهمنظور توسعه  این حیطه

 

دارو سنتی سازیدارو سنتی سازی   ماموریت ویژه دانشگاه همدان


هماهنگ کننده کارگروه با دبیرخانه کلان منطقه3 آمایشی: دانشگاه علوم پزشکی همدان

* هماهنگ کننده کارگروه با دانشگاه 

اعضای کارگروه:

توسعه دانش داروسازی سنتی

 

نام و

نام خانوادگی

سمت

دانشگاه علوم پزشکی

E.Mail

 دانلود فایل ابلاغ

دکتر محمد حسین فرزایی *

هیات علمی

کرمانشاه

Mh.farzaei@gmail.com

 
فرزایی

دکتر یلدا شکوهی نیا

رئیس دانشکده داروسازی

کرمانشاه

shokoohinia@parham.mui.ac.ir

 
ضس

دکتر کامبیز حسن زاده*

معاون غذا و دارو

کردستان

k.hasanzadeh@yahoo.com

 
حسن

دکتر محمد رضا رحمانی

عضو هیات علمی

کردستان

rahmany191@gmail.com

 
د

دکتر ناصر عباسی *

مدیر گروه فارماکولوژی

ایلام

ilam-pharmacology@yahoo.com

 

دکتر احسان فتاحیان

هیات علمی

ایلام

 

دکتر کتایون دخشنده *

معاون آموزشی دانشکده داروسازی

همدان

kderakhshandeh@yahoo.com

 
در

دکتر محمد ذوالحواریه

رئیس بیمارستان شهید بهشتی

همدان

dsmbszolhavarieh@gmail.com

 
ذ