اعضای کارگروه :

توسعه زیر ساخت های اخلاق پزشکی و تعهد حرفه ای

 

نام و

نام خانوادگی

سمت

دانشگاه علوم پزشکی

E.Mail

دکتر علی الماسی

رئیس پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی

کرمانشاه

alialmasi@yahoo.com

aalmasi@kums.ac.ir

دکتر محمود کلاهدوزان

مدیرآموزشی و تحصیلات تکمیلی

کردستان

mkolahduzan@gmail.com

dr.kolahduzan.muk.ac.ir

دکتر مصیب مظفری

هیات علمی

ایلام

Amarloei@yahoo.com

دکتر امیرفرهنگ میر اسماعیلی

رئیس دانشکده دندانپزشکی

همدان

amirfarhang@yahoo.com

هماهنگ کننده کارگروه با دبیرخانه کلان منطقه3آمایشی:دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دکتر علی الماسیدکتر علی الماسی

دکتر امیر فرهنگ میر اسماعیلیدکتر امیر فرهنگ میر اسماعیلی

دکتر محمود کلاهدوزاندکتر محمود کلاهدوزان