دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر امیر جلالی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

استاد پرستاری 

دکتری تخصصی (Ph.D) از دانشگاه علوم پزشکی تهران 

فلوشیپ یادگیری الکترونیک از دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

فلوشیپ سنجش و ارزشیابی از دانشگاه علوم پزشکی مجازی