اعضای کارگروه :

نظام تربیت نیروهای حد واسط و آموزش های مهارتی

نام و

نام خانوادگی

سمت

دانشگاه علوم پزشکی

E.Mail

دکتر پگاه پروین زاد

رابط شورای سیاستگزاری معاونت آموزشی و رئیس مرکز مهارت های بالینی

کرمانشاه

p.parvinzad@yahoo.com

دکتر محمد فتحی

رئیس دانشکده پرستاری مامایی

کردستان

fathisanan@yahoo.com

دکتر حمید تقی نژاد

رئیس دانشکده پرستاری مامایی

ایلام

Hamid2005mordad@yahoo.com

دکتر زهرا خاموردی

معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی

همدان

zkhamverdi@yahoo.com

  

دکتر محمد فتحیدکتر محمد فتحی

دکتر زهرا خاموردیدکتر زهرا خاموردی

دکتر پگاه پروین زاددکتر پگاه پروین زاد