اعضاءکارگروه :

 تدوین ترجمان بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

نام و

نام خانوادگی

سمت

دانشگاه علوم پزشکی

E.Mail

دکتر محمدرضا سلحشور

مدیر  آموزش

کرمانشاه

Reza.salahshoor@yahoo.com

دکتر محمد جعفر رضایی

معاون آموزشی دانشگاه

کردستان

rezaiemj@muk.ac.ir

دکتر علی عمارلوئی

رئیس دانشکده  بهداشت

ایلام

amarloei@yahoo.com

دکتر لیلا معصومی

عضو هیات علمی

همدان

Lila_masomi@ut.ac.ir

 

دکتر محمد رضا سلحشور دکتر محمد رضا سلحشور
دکترمحمد جعفر رضایی دکترمحمد جعفر رضایی


دکتر لیلا معصومی دکتر لیلا معصومی