اعضای کارگروه :

مرکز سنجش صلاحیت بالینی در منطقه

 

نام و

نام خانوادگی

سمت

دانشگاه علوم پزشکی

E.Mail

 

دکتر پگاه پروین زاد

رابط شورای سیاستگزاری معاونت آموزشی و رئیس مرکز مهارت های بالینی

کرمانشاه

p.parvinzad@yahoo.com

 
پروین زاد

دکتر فریبا فرهادی فر

عضو هیات علمی

کردستان

Sima-homa@yahoo.com

 
دکتر رهادی فر

دکتر عباس قیصوری

عضو هیات علمی

ایلام

 

 

دکتر امیر صادقی

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

همدان

ambehrad@yahoo.com

 

هماهنگ کننده کارگروه با دبیرخانه کلان منطقه3 آمایشی: دانشگاه علوم پزشکی کردستان (به صورت فصلی:کردستان -کرمانشاه- همدان- ایلام)