دانشگاه/دانشکده هماهنگ کننده

نام دبیر کارگروه

اعضای کارگروه در دانشگاه های کلان منطقه 3 آمایش

کرمانشاه

همدان

کردستان

ایلام

اسدآباد

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر سید علیرضا موسوی

دکتر مهدی رمضانی

دکتر یدالله زارع زاده

دکتر علی قیصر زاده

دکتر حسین عفت پناه