دانشگاه/دانشکده هماهنگ کننده

نام دبیر کارگروه

اعضای کارگروه در دانشگاه های کلان منطقه 3 آمایش

کرمانشاه

همدان

کردستان

ایلام

اسدآباد

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر کامبیز ورمیرا

دکتر مجید براتی

دکتر آرش پولادی

دکتر صادق عباسیان

آقای داوود پشوتن