اعضای کارگروه:

مرکز سنجش منطقه ای آموزش پزشکی

نام و

نام خانوادگی

سمت

دانشگاه علوم پزشکی

E.Mail

دکتر پگاه پروین زاد

رابط شورای سیاستگزاری معاونت آموزشی و رئیس مرکز مهارت های بالینی

کرمانشاه

p.parvinzad@yahoo.com

فرزانه غریبی

کارشناس EDC

کردستان

gharibifarzaneh@muk.ac.ir

دکتر آرمان آزادی

معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی

ایلام

Azadi-a@medilam.ac.ir

دکتر امیر صادقی

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

همدان

ambehrad@yahoo.com

هماهنگ کننده کارگروه با دبیرخانه کلان منطقه3 آمایشی: دانشگاه علوم پزشکی کردستان (به صورت فصلی:کردستان -کرمانشاه- همدان- ایلام)


دکتر پگاه پروین زاددکتر پگاه پروین زاد

فذزانه غریبیفرزانه غریبی

دکتر صادق امیریدکترامیر صادقی