مکان آدرس دبیرخانه: کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی، ساختمان شماره 2 طبقه دوم معاونت آموزشی

ایمیل آدرس پست الکترونیک: r3e@kums.ac.ir

تل تلفکس دبیر خانه: 38363302 - 083