اسامی کارگروه "بین‌المللی‌سازی آموزش علوم پزشکی" کلان منطقه سه آمایشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه منطقه

سمت

رئیس/دبیر/عضو

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

شماره تماس

1

دکتر سید علیرضا موسوی

د.ع.پ. کرمانشاه

دبیر کارگروه

Ph.D  بهداشت محیط

دانشیار

09188336569

2

دکتر یداله بهرامی

د.ع.پ. کرمانشاه

عضو کارگروه

Ph.D  بیوتکنولوژی پزشکی

استادیار

09181310149

3

دکتر پرویز محمدی

د.ع.پ. کرمانشاه

عضو کارگروه

Ph.D  مهندسی محیط زیست

دانشیار

09183593814

4

دکتر علی سروش

د.ع.پ. کرمانشاه

عضو کارگروه

Ph.D  پزشکی ورزشی اصلاح شیوه زندگی

استاد

09188309157

5

دکتر رامین عبیری

د.ع.پ. کرمانشاه

عضو کارگروه

Ph.D  میکروبیولوژی

استاد

09122773648

6

دکتر مهسا راسخیان

د.ع.پ. کرمانشاه

عضو کارگروه

Ph.D  بیوتکنولوژی دارویی

استادیار

09127305508

7

دکتر هدایت مرادپور

د.ع.پ. کرمانشاه

عضو کارگروه

دانشنامه تخصصی پروتز دندانی

دانشیار

09188597870

8

دکتر محمد حسین پوراسد

د.ع.پ. کرمانشاه

عضو کارگروه

انفورماتیک پزشکی

دانشجوی دکترا

09183308840

9

دکتر بهنام خالدی

د.ع.پ. کرمانشاه

عضو کارگروه

ارشد آموزش پرستاری

مربی

09183310752

10

دکتر رضا محمدی

د.ع.پ. کرمانشاه

عضو کارگروه

Ph.D  علوم و صنایع غذایی

دانشیار

09125129093

11

دکتر مسعود صادقی

د.ع.پ. کرمانشاه

عضو کارگروه

Ph.D  فلسفه اخلاق

استادیار

09183361983

12

دکتر حسین عماد ممتاز

د.ع.پ. همدان

رئیس کارگروه

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

دانشیار

09183339843

13

دکتر مهدی رمضانی

د.ع.پ. همدان

دبیر کارگروه

دکتری ph.D علوم تشریح

استادیار

09122571627

14

دکتر داوود احمدی مقدم

د.ع.پ. همدان

عضو کارگروه

دکتری ph.D  فارماکولوژی

دانشیار

09133810867

15

دکتر محمد رضا عربستانی

د.ع.پ. همدان

عضو کارگروه

دکتری ph.D   باکتری شناسی

استاد

9188662009

16

دکتر  اکرم رنجبر

د.ع.پ. همدان

عضو کارگروه

دکتری ph.D   سم شناسی

استاد

9183160142

17

دکتر زهرا برآبادی

د.ع.پ. همدان

عضو کارگروه

دکتری ph.D    مهندسی بافت

استادیار

09337561962

18

دکتر راضیه دلیر فردویی

د.ع.پ. همدان

عضو کارگروه

دکتری ph.D  زیست فناوری پزشکی

استادیار

09377867073

19

دکتر علی قیصر زاده

د.ع.پ. ایلام

رئیس/دبیر کارگروه

PhD بیوشیمی

استادیار

09120237047

20

دکتر پریسا اسدالهی

د.ع.پ. ایلام

عضو کارگروه

PhDمیکروب شناسی

استادیار

09187973719

21

دکتر الهام معصومی

د.ع.پ. ایلام

عضو کارگروه

PhDایمونولوژی

استادیار

09125861451

22

دکتر داوود وهاب زاده

د.ع.پ. ایلام

عضو کارگروه

PhDتغذیه

استادیار

09144480609

23

دکتر یوسف محمدی

د.ع.پ. ایلام

عضو کارگروه

PhD آناتومی

استادیار

09102041429

24

دکتر عباس ملکی

د.ع.پ. ایلام

عضو کارگروه

PhD میکروب شناسی

استادیار

09187419401

25

دکتر اکبر عزیزی فر

د.ع.پ. ایلام

عضو کارگروه

PhD زبان انگلیسی

دانشیار

09188430411

26

دکتر یداله زارع زاده

د.ع.پ. کردستان

عضو کارگروه

آموزش پزشکی

دانشیار

09181771565

27

دکتر حسین عفت پناه

د.ع.پ. اسدآباد

عضو کارگروه

Ph.D پزشکی مولکولی

استادیار

09122167022