اعضای کارگروه :

شبکه تبادلات علمی و برنامه های آموزشی مشترک

نام و

نام خانوادگی

سمت

دانشگاه علوم پزشکی

E.Mail

دکتر  ماری عطائی

معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی

کرمانشاه

Dr.ahdi-jouybary@yahoo.com

نادیا صنیعی

کارشناس علم سنجی و مطالعات

کردستان

nadiasanee@yahoo.com

دکتر ایرج پاکزاد

مدیر گروه میکرب شناسی

ایلام

Pakzad-j@yahoo.com

دکتر لیلا معصومی

عضو هیات علمی

همدان

Lila_masomi@ut.ac.ir

هماهنگ کننده کارگروه با دبیرخانه کلان منطقه3 آمایشی: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دکتر ماری عطاییدکتر ماری عطایی

نادیا صنیعینادیا صنیعی

دکتر لیلا معصومیدکتر لیلا معصومی
 
دکتر ماری عطاییدکتر ماری عطایی