اعضای کارگروه:

مرکز آموزش های مجازی علوم پزشکی در منطقه آمایشی

نام و

نام خانوادگی

سمت

دانشگاه علوم پزشکی

E-mail

دریافت فایل ابلاغ

دکتر محمد رضا سلحشور

مدیر اموزش علوم پزشکی

کرمانشاه

Reza.salahshoor@yahoo.com

دکتر سلحشور

دکتر مرتضی ابوذری

عضو محترم هیات علمی

کردستان

m.abouzary@gmail.com

دکتر ابوذری

دکتر جهانگیر عبدی

مدیر آموزش

ایلام

Abdi-j@medilam.ac.ir

دکتر لیلا معصومی

عضو محترم هیات علمی

همدان

Lila_masomi@ut.ac.ir

دکتر لیلا معصومی

هماهنگ کننده کارگروه با دبیرخانه کلان منطقه3 آمایشی: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه