تلاش در جهت استقرار و فعال سازی دبیرخانه منطقه آمایشی با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در منطقه

-تلاش جهت ایجاد گفتمان تحول و نوآوری دراموزش علوم پزشکی در سطح منطقه و دانشگاهها بااستفاده از کلیه ظرفیتهای موجود اعم از سمینارها ، نشست های علمی ، فضای مجازی و...

-تدوین ترجمان بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی در سطح منطقه و دانشگاهها

-بازنگری و تدوین برنامه های آموزشی (کوریکولومها) که سوی معاونت تعیین و ارسال میگردد با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در منطقه

-همکاری دراجرایی سازی و استقرار نظام تربیت نیروهای حدواسط و آموزش های مهارتی در سطح منطقه بر اساس ضوابط اعلامی از سوی معاونت در بستر دانشگاههای علوم پزشکی مستقر درمنطقه

-همکاری درگسترش محیطی آموزش عالی سلامت درمنطقه براساس مصوبات شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور.

-اجرایی سازی مصوبات وبخشنامه های ارسالی از سوی شورای عالی اخلاق پزشکی و معاونت در سطح منطقه به منظور ترویج و توسعه زیرساخت های اخلاق پزشکی و تعهد حرفه ای در مراکز آموزش عالی نظام سلامت

-تلاش جهت توسعه فعالیت های بین المللی در منطقه براساس نقشه آمایش بین الملل با همکاری کلیه دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در منطقه .

-راه اندازی شبکه تبادلات علمی و برنامه های آموزشی مشترک با دانشگاه های معتبر جهان برمبنای نقشه آمایش بین الملل آموزش پزشکی باهمکاری دانشگاههای منطقه آمایشی

-راه اندازی مرکز سنجش منطقه ای آموزش پزشکی براساس ضوابط و استانداردهای ابلاغی از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در منطقه

-راه اندازی مرکز سنجش صلاحیت بالینی درمنطقه براساس ضوابط و استانداردهای ابلاغی از سوی معاونت با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی مستقر درم منطقه.

-اجرای برنامه اعتبار بخشی موسسه ای دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی مستقر درمنطقه و با همکاری این دانشگاه

-اجرای برنامه اعتباربخشی موسسه ای مراکز آموزشی درمانی (بیمارستان ها) مستقردرمنطقه با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی مستقر درمنطقه

-همکاری دراعتبار بخشی بین المللی دانشگاهها و موسسات آموزش علوم پزشکی مستقر درمنطقه و با همکاری این دانشگاه.

-توسعه رشته ها و مقاطع تحصیلی علوم پزشکی براساس ظرفیتهای موجوددر منطقه وطبق ضوابط شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی و با همکاری کلیه دانشگاههای علوم پزشکی مستقر درمنطقه

-توسعه آموزش های تخصصی و فوق تخصصی در بیمارستان های آموزشی جامع زنان مستقر در منطقه در صورت وجود و یا   تلاش در جهت راه اندازی آنهادر منطقه با همکاری دانشگاهای علوم پزشکی مستقر درمنطقه

-حمایت از شرکت های دانش بنیان مستقر درمنطقه در زمینه آموزش پزشکی

-راه اندازی مرکز آموزش های مجازی علوم پزشکی در مناطق آمایشی با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی فضای مجازی و با کمک دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در منطقه