کار گروه

هماهنگ  کننده کلان منطقه

دبیر کار گروه

علوم پزشکی کرمانشاه

علوم پزشکی همدان

علوم پزشکی کردستان

علوم پزشکی ایلام

دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

مرجعیت علمی و آینده نگاری

دانشگاه علوم پزشکی همدان

دکتر امین دوستی ایرانی- استادیار PhD اپیدمیولوژی

-

*

-

*

-

کارگروه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر سید علیرضا موسوی- دانشیار و PhD بهداشت محیط

*

*

-

*

-

پاسخگویی اجتماعی و عدالت آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی اسدآباد

دکتر سودابه معتمد- استادیار و PhD علوم تغذیه  

-

*

-

*

*

همگرایی در تعالی علوم و فناوری‌های پیشرفته

دانشگاه علوم پزشکی همدان

دکتر رضوان نجفی دانشیار و PhD پزشکی مولکولی

-

*

-

*

-

 اخلاق، سلامت معنوی و تعهد حرفه‌ای در آموزش علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر مسعود صادقی استادیار و PhD فلسفه

*

-

*

*

-

مدیریت جامع کیفیت در آموزش علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دکتر محمدرامان مولودی- دانشیار و PhD فیزیولوژی

-

-

*

*

-

کارآفرینی و کسب و کارهای دانش بنیان در آموزش علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر کامبیز ورمیرا دانشیار و PhD داروسازی هسته ای

*

-

-

*

-

نظام اعتباربخشی ملی و تدوین استانداردهای آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

دکتر رویا رئیسی استادیار و متخصص کودکان

-

*

-

*

-

توسعه آموزش و فناوری‌های نوین ارتقای یادگیری

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دکتر معصومه شوهانی دانشیار و PhD پرستاری

-

-

-

*

-

اقتصاد آموزش

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دکتر جمیل صادقی فر- دانشیار و PhD مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 

-

-

-

*

-