اعضای کارگروه :

اعتباربخشی مؤسسه ای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مستقر در منطقه

نام و

نام خانوادگی

سمت

دانشگاه علوم پزشکی

E.Mail

دکتر محمدرضا سلحشور

مدیر  اموزش

کرمانشاه

Reza.salahshoor@yahoo.com

دکتر مجید منصوری

عضو هیات علمی

کردستان

magidmansoori@yahoo.com

صیاد بسطامی نژاد

مدیرEDO دانشکده پزشکی

ایلام

s.bastaminejad@gmail.com

دکتر حسین عماد ممتاز

دبیر اعتباربخشی دانشگاه

همدان

hemmtz@yahoo.com

هماهنگ کننده کارگروه با دبیرخانه کلان منطقه3 آمایشی: دانشگاه علوم پزشکی همدان