دانشگاه/دانشکده هماهنگ کننده

نام دبیر کارگروه

اعضای کارگروه در دانشگاه های کلان منطقه 3 آمایش

کرمانشاه

همدان

کردستان

ایلام

اسدآباد

دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

دکتر سودابه معتمد

دکترفاطمه سیاحی

دکتر محمدرضا عبدالملکی

دکتر شیوا سوری