هماهنگ کننده کارگروه با دبیرخانه کلان منطقه3 آمایشی: دانشگاه علوم پزشکی کردستان

اعضای کارگروه:

حمایت از شرکت های دانش بنیان مستقر در منطقه در زمینه آموزش پزشکی

 

نام و

نام خانوادگی

سمت

دانشگاه علوم پزشکی

E-mail

دریافت فایل ابلاغ

 

 

دکتر  محمود  امیری

مدیر فناوری دانشگاه ورئیس مرکز رشد

کرمانشاه

Ma.amiri@ece.ut.ac.ir

 

امیری

دکتر فرزین رضاعی

معاون پژوهشی

کردستان

frrezaie@yahoo.com

 

دکتر رضاعی

دکتر شاهین شهبازی

رئیس دانشکده پزشکی

ایلام

mdkabe@gmail.com

 

دکتر علیرضا رحمانی

رئیس مرکز رشد دانشگاه

همدان

rahmani@umsha.ac.ir

 

رحمانی