اعضای کارگروه :

گسترش محیطی آموزش عالی سلامت در منطقه

 

نام و

نام خانوادگی

سمت

دانشگاه علوم پزشکی

E.Mail

دکتر فرحناز کهریزی

معاون محترم مدیر کل امور آموزشی دانشگاه

کرمانشاه

---

دکتر محمود کلاهدوزان

مدیرآموزشی و تحصیلات تکمیلی

کردستان

mkolahduzan@gmail.com

dr.kolahduzan.muk.ac.ir

دکتر زینب غضنفری

هیات علمی

ایلام

Zghazanfari2066@yahoo.com

دکتر خدایار عشوندی

رئیس دانشکده پرستاری مامایی

همدان

Oshvandi2004@yahoo.com

 

 

        

 

دکتر بهزاد حیدرپور دکتر بهزاد حیدرپور

   

 

دکتر محمود کلاهدوزان دکتر محمود کلاهدوزان

         

 

دکتر خدایار عشوندی دکتر خدایار عشوندی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هماهنگ کننده کارگروه با دبیرخانه کلان منطقه3 آمایشی: دانشگاه علوم پزشکی ایلام