دانشگاه/دانشکده هماهنگ کننده

نام دبیر کارگروه

اعضای کارگروه در دانشگاه های کلان منطقه 3 آمایش

کرمانشاه

همدان

کردستان

ایلام

اسدآباد

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دکتر جمیل صادقی فر

دکتر علی کاظمی

دکتر وجیهه رمضانی 

دکتر عبیداله فرجی

خانم معصومه نجفی