دانشگاه/دانشکده هماهنگ کننده

نام دبیر کارگروه

اعضای کارگروه در دانشگاه های کلان منطقه 3 آمایش

کرمانشاه

همدان

کردستان

ایلام

اسدآباد

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دکتر محمد رامان مولودی

دکتر قباد رمضانی

دکترمریم افشاری

دکتر معصومه رشنو