اعضای کارگروه:

توسعه آموزش های تخصصی و فوق تخصصی دربیمارستان های آموزشی جامع زنان مستقر در منطقه

نام و

نام خانوادگی

سمت

دانشگاه علوم پزشکی

E-mail

دریافت فایل ابلاغ

 

دکتر نسرین جلیلیان

معاون آموزشی پژوهشی  مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع)

کرمانشاه

njalilian@yahoo.com

 

جلیلیان

دکتر شعله شاه غیبی

مدیر گروه زنان و زایمان

کردستان

shahgheibi@yahoo.com


دکتر شعله شاه غیبی
 

ملوک جعفرپور

معاون آموزشی دانشکده پرستاری

ایلام

 

 

دکتر ناهید رادنیا

رئیس بیمارستان فاطمیه

همدان

Radnia_n@yahoo.com


دکتر ناهید رادنیا

هماهنگ کننده کارگروه با دبیرخانه کلان منطقه3 آمایشی: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه