اعضاءکارگروه :

تلاش جهت ایجاد گفتمان تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

نام و

نام خانوادگی

سمت

دانشگاه علوم پزشکی

E.Mail

 

   

دکتر یداله زارع زاده

مدیر مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی

کردستان

zaremspt@yahoo.com

دکتر منوچهر کرمی

مدیر اطلاع رسانی پزشکی و  هماهنگ کننده کارگروه با دبیرخانه

همدان

Man.karami@yahoo.com

دکتر علی عمارلوئی

رئیس دانشکده  بهداشت

ایلام

amarloei@yahoo.com

 

ابلاغ کارگروه ها

   

دکتر یدالله زارع زاده دکتر یدالله زارع زاده

دکتر منوچهر کرمی دکتر منوچهر کرمی
jalase neshast jalase neshast