گسترش زیر ساخت های لازم برای تربیت سرمایه انسانی مورد نیاز منطقه

 

 و کشور در این زمینهتلاش جهت تامین اعضای هیئت علمی و نیرو های


متخصص مرتبط برای توسعهاین حیطه شناسایی و جلب همکاری سایر مراکز


دانشگاه های علوم پزشکی کشور ،دارای تجارب ارزشمند به

 

منظور توسعه  این حیطه

هماهنگ کننده کارگروه با دبیرخانه کلان منطقه3 آمایشی: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اعضای کارگروه :

توسعه دانش زیست فناوری کاربردی

 

نام و

نام خانوادگی

سمت

دانشگاه علوم پزشکی

E.Mail

 دانلود فایل ابلاغ

دکتر رضا خدارحمی *

مدیر امور پژوهشی و رئیس مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی

کرمانشاه

rkhodahmi@mbrc.ir

 
خدارحمی

دکتر علی فتاحی

هیات علمی

کرمانشاه

fattahiali@rocketmail.com

 
ف

دکتر امید تولایی

هیات علمی

کرمانشاه

o.tavallaei61@yahoo.com

 
ل

دکتر فردین فتحی *

عضو هیات علمی

کردستان

farfath@gmail.com

 
ف

دکتر محمد عبدی

عضو هیات علمی

کردستان

abdi@muk.ac.ir

 
ا

دکتر صیاد بسطامی نژاد *

مدیرEDOدانشکده پزشکی

ایلام

s.bastaminejad@gmail.com

 

دکتر سالار بختیاری

هیات علمی

ایلام

 

 

دکتر مسعود سعیدی جم *

مدیر گروه

همدان

saidijam@umsha.ac.ir

 
اا

دکتر حیدر طویلانی

رئیس دانشکده داروسازی

همدان

tavilani@umsha.ac.ir

 
ت