اعضای کارگروه:

توسعه فعالیت های بین المللی در منطقه بر اساس نقشه آمایش بین الملل

نام و

نام خانوادگی

سمت

دانشگاه علوم پزشکی

E.Mail

دکتر   علیرضا احمدی

مدیر امور بین الملل

کرمانشاه

ahmadi1012@yahoo.com

دکتر یداله زارع زاده

مدیر مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی

کردستان

zaremspt@yahoo.com

دکتر سبحان غفوریان

هیات علمی

ایلام

Sobhan.ghafurian@gmail.com

دکتر محمدتقی صمدی

مدیر امور بین الملل

همدان

samadi@umsha.ac.ir

هماهنگ کننده کارگروه با دبیرخانه کلان منطقه3 آمایشی:دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

کمیته بین المللی سازی کمیته بین المللی سازی

اولین نشست مدیران امور بین الملل اولین نشست مدیران امور بین الملل

  

دکتر علیرضا احمدیدکتر علیرضا احمدی

دکتر یدالله زارع زادهدکتر یدالله زارع زاده

دکتر محمد تقی صمدیدکتر محمد تقی صمدی