رئیس کمیته

 دکتر سیاوش وزیری- معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و دبیر دبیرخانه کلان منطقه 

( استاد و متخصص عفونی)

دبیر کمیته

دکتر امیر جلالی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-  دانشیار پرستاری

عضو کمیته

دکتر حسین عماد ممتاز - معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان - دانشیار و فوق تخصص  نفرولوژی کودکان

عضو کمیته

دکتر بهزاد محسن پور- معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی  کردستان- دانشیار و متخصص عفونی

عضو کمیته

دکتر جهانگیر عبدی- معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام استاد وPhD انگل شناسی

عضو کمیته

دکتر حسین عفت پناه - معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی  اسدآباد استادیار و PhD پزشکی مولکولی

عضو کمیته

دکتر کامبیز ورمیرا- علوم پزشکی کرمانشاه-  دانشیار و  PhD داروسازی هسته ای

عضو کمیته

دکتر سیدعلیرضا موسوی- علوم پزشکی کرمانشاه-  دانشیار و  PhD بهداشت محیط

عضو کمیته

دکتر امین دوستی ایرانی- علوم پزشکی همدان- استادیار PhD اپیدمیولوژی

عضو کمیته

دکتر فرزانه اثنی عشری علوم پزشکی همدان- دانشیار و دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی

عضو کمیته

دکتر محمدرامان مولودی- علوم پزشکی کردستان- دانشیار و PhD اپیدمیولوژی

عضو کمیته

دکتر معصومه شوهانی- علوم پزشکی  ایلام- دانشیار و PhD پرستاری

عضو کمیته

دکتر سودابه معتمد- دانشکده علوم پزشکی اسدآباد استادیارو PhD علوم تغذیه