دانشگاه/دانشکده هماهنگ کننده

نام دبیر کارگروه

اعضای کارگروه در دانشگاه های کلان منطقه 3 آمایش

کرمانشاه

همدان

کردستان

ایلام

اسدآباد

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دکتر معصومه شوهانی

دکتر قباد رمضانی

دکتر معصومه صیدی

خانم فرزانه زارعی

آقای وحید احمدی پناه