h

دانشگاه کردستان

توسعه الگو ها ی خصوصی سازی در آموزش عالی سلامت از مجاری

 

 

گسترش زیر ساخت های لازم برای تربیت سرمایه انسانی مورد نیاز


منطقه و کشور در اینزمینهتلاش جهت تامین اعضای هیئت علمی


و نیرو های متخصص مرتبط برایتوسعه این حیطه شناسایی و


جلب همکاری سایر مراکز دانشگاه هایعلوم پزشکی  کشور


،دارای تجارب ارزشمندبه منظور توسعه  این حیطه

هماهنگ کننده کارگروه با دبیرخانه کلان منطقه3 آمایشی: دانشگاه علوم پزشکی کردستان

* هماهنگ کننده کارگروه با دانشگاه 

اعضای کارگروه:

توسعه الگوهای خصوصی سازی در آموزش عالی سلامت

 

نام و

نام خانوادگی

سمت

دانشگاه علوم پزشکی

E.Mail

 دانلود فایل ابلاغ

دکتر بهزاد کرمی متین *

هیات علمی

کرمانشاه

Bkm_1344@yahoo.com

 
کرمی متین

دکتر اکبر برزگر

سرپرست امور هیات علمی

کرمانشاه

barzegarakbar@gmail.com

 
برزگر

دکتر عبیداله فرجی *

عضو هیات علمی

کردستان

o.faraji@muk.ac.ir

 
فرجی

دکتر محمد جعفر رضایی

معاون آموزشی دانشگاه

کردستان

rezaiemj@muk.ac.ir

 
دکترمحمد جعفر رضایی

دکتر افرا خسروی *

مدیر امور هیات علمی

ایلام

afrakhosravi@yahoo.com

 

سبحان غفوریان

هیات علمی

ایلام

Sobhan.ghafurian@yahoo.com

 

دکتر فرهاد فراهانی *

معاون آموزشی دانشگاه

همدان

farahani@umsha.ac.irفراهانی

دکتر محمد علی امیر زرگر

رئیس دانشکده پزشکی

همدان

Dr_amirzargar@yahoo.com

 
زرگر