دانشگاه/دانشکده هماهنگ کننده

نام دبیر کارگروه

اعضای کارگروه در دانشگاه های کلان منطقه 3 آمایش

کرمانشاه

همدان

کردستان

ایلام

اسدآباد

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر مسعود صادقی

دکتر بهروز کارخانه ای

دکتر محمد کلاهدوزان

خانم معصومه نجفی