اعضای کارگروه :

بازنگری و تدوین برنامه های آموزشی(کوریکولوم ها)

 

نام و

نام خانوادگی

سمت

دانشگاه علوم پزشکی

تلفن

E.Mail

دکتر پگاه پروین زاد

رابط شورای سیاستگزاری معاونت آموزشی و رئیس مرکز مهارت های بالینی

کرمانشاه

09183322086

p.parvinzad@yahoo.com

دکتر فریبا فرهادی فر

عضو هیات علمی

کردستان

09181710636

Sima-homa@yahoo.com

دکتر مصیب مظفری

مدیر EDC

ایلام

09183423401

Amarloei@yahoo.com

دکتر امیر صادقی

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

همدان

09181113956

ambehrad@yahoo.com

هماهنگ کننده کارگروه با دبیرخانه کلان منطقه3 آمایشی: دانشگاه علوم پزشکی ایلام

 

دکتر امیر صادقیدکتر امیر صادقی

دکتر فریبا فرهادی فردکتر فریبا فرهادی فر

دکتر پگاه پروین زاددکتر پگاه پروین زاد