ردیف

عنوان بسته

 

نام مسئول

ایمیل مسئول

دانشکده

1

بسته آینده نگاری و ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت علمی در علوم پزشکی

دکتر مرضیه کبودی

fkaboudi@yahoo.com

پرستاری

2

بسته توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم

دکتر کامبیز ورمیرا

varmira@yahoo.com

پزشکی

3

بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور

دکتر امیر جلالی

A_jalali@kums.ac.ir

مسئول بسته های تحول و نو آوری

4

بسته توسعه راهبردی، هدفمند و مأموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت

دکتر رضا خدارحمی

rkhodarahmi@kums.ac.ir

مدیر تحصیلات تکمیلی

5

بسته  مآموریت گرایی و ارتقای توانمندی دانشگاه ها در بستر آمایش سرزمینی

دکتر محسن شهلایی

barzegarakbar@gmail.com

دبیر هیات علمی

6

بسته اعتلای اخلاق حرفه ای

دکتر بابک ایزدی

bizadi@hotmail.com

رئیس مرکز مطالعات

7

بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

دکتر یداله بهرامی

Yadollah.bahrami@kums.ac.ir

داروسازی

8

بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی

دکتر عاطفه خوید

atefehkhavid@gmail.com

دندانپزشکی

9

بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی

دکتر فرهاد سالاری

f.salari@kums.ac.ir

پزشکی

1-10

بسته اعتباربخشی موسسات

دکتر فرزاد جلیلیان

Bkm_1344@yahoo.com

بهداشت

2-10

بسته اعتباربخشی بیمارستانهای آموزشی

دکتر علی سروش

Ali.soroush@kums.ac.ir

بیمارستان امام رضا

11

بسته توسعه و ارتقای زیرساختهای آموزش علوم پزشکی

دکتر محمدرضا سلحشور

salahshoor.Reza@yahoo.com

جناب آقای دکتر امیر جلالی مسئول بسته های تحول و نوآوری