ردیف

بسته ...

نام مسئول

شماره تماس مسئول

1

بسته اعتلای خودباوری و نیل به مرجعیت علمی

دکتر هادی صمدیان

09188170032

2

بسته ارزش آفرینی در بستر همگرائی علوم و فناوری

دکتر کامبیز ورمیرا

09127614978

3

بسته پاسخگوئی اجتماعی

دکتر ویدا پورسپاهی

09183362690

4

بسته اعتلای ارزش های اخلاقی و معنوی در علوم پزشکی

دکتر بابک ایزدی

09181324029

5

بسته حضور عزتمند در عرصه های بین المللی

دکتر یداله بهرامی

09181310149

6

بسته ارتقاء فرآیندهای پایش، سنجش و ارزیابی

دکتر فرهاد سالاری

09125486114

7

بسته توسعه منابع، زیر ساخت و فرآیند ها

دکتر محمدرضا سلحشور

09188360349