صفحه نخست

پیام داخلی

دانشگاه های عضو منطقه

دانشگاه همدان

کرمانشاه

ایلام

کردستان

معرفی دبیر خانه

رابطین دبیر خانه کلان منطقه 3 دانشگاه های عضو منطقه

اسناد و جلسات

تفاهم نامه و شیوه نامه

مکاتبات اداری منطقه 3 آمایش

مکاتبات وارده

وزارتخانه

دانشگاه های عضو منطقه

ایلام

همدان

کردستان

کرمانشاه

متفرقه

مکاتبات صادره

وزارتخانه

دانشگاه های عضو

همدان

کردستان

ایلام

کرمانشاه

متفرقه

ماموریت های ویژه منطقه 3

توسعه آموزش های مهارتی نظام سلامت(نیروهای حد واسط) از مجاری

توسعه الگو ها ی خصوصی سازی در آموزش عالی سلامت از مجاری

توسعه دانش داروسازی سنتی از مجاری

توسعه دانش زیست فناوری کاربردی از مجاری

ماموریت های مشترک مناطق آمایشی

دبیرخانه منطقه آمایشی

گفتمان تحول و نوآوری دراموزش علوم پزشکی

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی

برنامه های آموزشی (کوریکولومها)

نظام تربیت نیروهای حدواسط و آموزش های مهارتی

درگسترش محیطی آموزش عالی سلامت

زیرساخت های اخلاق پزشکی و تعهد حرفه ای

توسعه فعالیت های بین المللی

شبکه تبادلات علمی و برنامه های آموزشی مشترک

مرکز سنجش منطقه ای آموزش پزشکی

مرکز سنجش صلاحیت بالینی درمنطقه

اعتبار بخشی موسسه ای دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی

اعتباربخشی موسسه ای مراکز آموزشی درمانی (بیمارستان ها)

اعتبار بخشی بین المللی دانشگاهها و موسسات آموزش علوم پزشکی

آموزش های تخصصی و فوق تخصصی در بیمارستان های آموزشی جامع زنان

حمایت از شرکت های دانش بنیان مستقر در منطقه در زمینه آموزش پزشکی

مرکز آموزش های مجازی علوم پزشکی منطقه 3

برنامه استراتژیک قطب کلان منطقه 3

ارتباط با ما

نقشه سایت

تالار گفتگو

فهرست زیرپورتالها