صفحه نخست

معرفی دبیرخانه

رابط دبیرخانه کلان منطقه 3 آمایش

اسناد و جلسات

برنامه عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی

اعضای کمیته کلان منطقه 3 آمایش

کارگروه های فعال در برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در دانشگاه های کلان منطقه 3آمایش کلان منطقه 3 آمایش

مرجعیت علمی و آینده نگاری

اعضای کارگروه در دانشگاه های کلان منطقه 3 آمایش

بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

اعضای کارگروه در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اعضای کارگروه در دانشگاه های کلان منطقه 3 آمایش

صورتجلسات کارگروه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

پاسخگویی اجتماعی و عدالت آموزشی

اعضای کارگروه در دانشگاه های کلان منطقه 3 آمایش

همگرایی در تعالی علوم و فناوری های پیشرفته

اعضای کارگروه در دانشگاه های کلان منطقه 3 آمایش

اخلاق، سلامت معنوی و تعهد حرفه ای در آموزش علوم پزشکی

اعضای کارگروه در دانشگاه های کلان منطقه 3 آمایش

مدیریت جامع کیفیت در آموزش علوم پزشکی

اعضای کارگروه در دانشگاه های کلان منطقه 3 آمایش

کارآفرینی و کسب و کارهای دانش بنیان در آموزش علوم پزشکی

اعضای کارگروه در دانشگاه های کلان منطقه 3 آمایش

نظام اعتباربخشی ملی و تدوین استانداردهای آموزشی

اعضای کارگروه در دانشگاه های کلان منطقه 3 آمایش

اقتصاد آموزش

اعضای کارگروه در دانشگاه های کلان منطقه 3 آمایش

توسعه آموزش و فناوری های نوین ارتقای یادگیری

اعضای کارگروه در دانشگاه های کلان منطقه 3 آمایش

تفاهم نامه و شیوه نامه

ماموریت های ویژه منطقه 3

توسعه آموزش های مهارتی نظام سلامت(نیروهای حد واسط) از مجاری

توسعه الگو ها ی خصوصی سازی در آموزش عالی سلامت از مجاری

توسعه دانش داروسازی سنتی

توسعه دانش زیست فناوری کاربردی از مجاری

توسـعه دانش مرتبط با آموزش پزشـکی با رویکرد ویژه به پاسـخگویی اجتماعی در آموزش علوم پزشـکی

توسعه همگرایی در آموزش علوم پزشـکی

ماموریت های مشترک مناطق آمایشی

گفتمان تحول و نوآوری دراموزش علوم پزشکی

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی

برنامه های آموزشی (کوریکولومها)

نظام تربیت نیروهای حدواسط و آموزش های مهارتی

درگسترش محیطی آموزش عالی سلامت

زیرساخت های اخلاق پزشکی و تعهد حرفه ای

توسعه فعالیت های بین المللی

شبکه تبادلات علمی و برنامه های آموزشی مشترک

مرکز سنجش منطقه ای آموزش پزشکی

مرکز سنجش صلاحیت بالینی درمنطقه

اعتبار بخشی موسسه ای دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی

اعتباربخشی موسسه ای مراکز آموزشی درمانی (بیمارستان ها)

اعتبار بخشی بین المللی دانشگاهها و موسسات آموزش علوم پزشکی

آموزش های تخصصی و فوق تخصصی در بیمارستان های آموزشی جامع زنان

حمایت از شرکت های دانش بنیان مستقر در منطقه در زمینه آموزش پزشکی

مرکز آموزش های مجازی علوم پزشکی منطقه 3

ارتباط با ما

نقشه سایت

کارکنان

تالار گفتگو

فهرست زیرپورتالها