صفحه نخست

معرفی دبیر خانه

رابطین دبیر خانه کلان منطقه 3 دانشگاه های عضو منطقه

اسناد و جلسات

بسته های تحول و نوآوری آموزش

بسته آینده نگاری و ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت علمی در علوم پزشکی

معرفی بسته و اعضای آن

اسنادوجلسات

بسته توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم

معرفی بسته و اعضای آن

اسنادوجلسات

بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور

معرفی بسته و اعضای آن

اسنادوجلسات

بسته توسعه راهبردی، هدفمند و مأموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت

معرفی بسته و اعضای بسته

اسنادوجلسات

بسته مآموریت گرایی و ارتقای توانمندی دانشگاه ها در بستر آمایش سرزمینی

معرفی بسته و اعضای بسته

اسنادوجلسات

بسته اعتلای اخلاق حرفه ای

معرفی بسته و اعضای بسته

اسنادوجلسات

بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

معرفی بسته و اعضای بسته

اسنادوجلسات

بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی

معرفی اعضای بسته

اسنادوجلسات

بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی

معرفی بسته و اعضای بسته

اسنادوجلسات

بسته اعتباربخشی

معرفی اعضای بسته

اسنادوجلسات

بسته توسعه و ارتقای زیرساختهای آموزش علوم پزشکی

معرفی اعضای بسته

اسنادوجلسات

تفاهم نامه و شیوه نامه

ماموریت های ویژه منطقه 3

توسعه آموزش های مهارتی نظام سلامت(نیروهای حد واسط) از مجاری

توسعه الگو ها ی خصوصی سازی در آموزش عالی سلامت از مجاری

توسعه دانش داروسازی سنتی از مجاری

توسعه دانش زیست فناوری کاربردی از مجاری

توسـعه دانش مرتبط با آموزش پزشـکی با رویکرد ویژه به پاسـخگویی اجتماعی در آموزش علوم پزشـکی

توسعه همگرایی در آموزش علوم پزشـکی

ماموریت های مشترک مناطق آمایشی

گفتمان تحول و نوآوری دراموزش علوم پزشکی

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی

برنامه های آموزشی (کوریکولومها)

نظام تربیت نیروهای حدواسط و آموزش های مهارتی

درگسترش محیطی آموزش عالی سلامت

زیرساخت های اخلاق پزشکی و تعهد حرفه ای

توسعه فعالیت های بین المللی

شبکه تبادلات علمی و برنامه های آموزشی مشترک

مرکز سنجش منطقه ای آموزش پزشکی

مرکز سنجش صلاحیت بالینی درمنطقه

اعتبار بخشی موسسه ای دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی

اعتباربخشی موسسه ای مراکز آموزشی درمانی (بیمارستان ها)

اعتبار بخشی بین المللی دانشگاهها و موسسات آموزش علوم پزشکی

آموزش های تخصصی و فوق تخصصی در بیمارستان های آموزشی جامع زنان

حمایت از شرکت های دانش بنیان مستقر در منطقه در زمینه آموزش پزشکی

مرکز آموزش های مجازی علوم پزشکی منطقه 3

ارتباط با ما

نقشه سایت

کارکنان

تالار گفتگو

فهرست زیرپورتالها