خبرنامه الکترونیک

اخبار و اطلاعیه دانشگاه های عضو کلان منطقه 3

    
قبلی    بعدی

سامانه کلان منطقه 3 آمایش (دی ماه 1398 - دی ماه 1400)

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

نتا

دانشگاه علوم پزشکی همدان

جشن

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

ایلام

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

اتت

دانشگاه علوم پزشکی اسدآباد

11

1

 آدرس دبیرخانه:

کرمانشاه، بلوارشهیدبهشتی، ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی. معاونت آموزشی

تلفکس دبیرخانه: 08338363002