دکتر مرادی

 

                                                                          پروفسور  محمود رضا مرادی
                                                                                 استاد تمام دانشگاه
                                                          فلوشیپ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی کودکان